Począwszy od 2010 roku, program Unii Europejskiej Nauka w Społeczeństwie skupia się na rozwoju ram dla odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (RRI). Odpowiedzialne badania i innowacje zakładają bliską współpracę pomiędzy naukowcami, a społeczeństwem. Jednym z pierwszych wymogów tych ram jest kontakt pomiędzy poszczególnymi stronami. W ramach projektu IRRESISTIBLE podniesiemy świadomość o powiązaniach pomiędzy badaniami naukowymi a społeczeństwem wśród młodych ludzi, w szczególności wśród uczniów i ich nauczycieli jako pośredników.

Hilary Sutcliffe w swoim raporcie na temat odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (Sutcliffe, 2011) definiuje kilka elementów kluczowych RRI:

  • Zaangażowanie - wspólny udział naukowców, przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego w procesie badań i innowacji
  • Równość płci - uwolnienie pełnego potencjału społeczeństwa
  • Kształcenie w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych - twórcza edukacja wspierająca przyszłe potrzeby społeczeństwa
  • Etyka - w tym społeczne znaczenie i akceptowalność wyników badań i innowacji
  • Nieograniczony dostęp - wolny, bezpłatny dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych
  • Zarządzanie - odpowiedzialność decydentów politycznych za tworzenie harmonijnych modeli RRI

Powyższe aspekty będą adresowane we wszystkich 10 modułach dydaktycznych opracowywanych w ramach projektu.

 

Sutcliffe, H. (2011). A report on responsible research and innovation. Brussels: Matter.