Podczas pierwszej fazy projektu (2014-2015), zostanie opracowanych kilka modułów materiałów dydaktycznych. Będą one zawierały elementy nauczania przez odkrywanie (ang. Inquiry-Based Science Education, IBSE), a także na różne sposoby będą one wspierać różnorodne aspekty odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (RRI). Każdy z modułów będzie zawierać szczegółowe wskazówki zintegrowania poszczególnych tematów poprzez nauczanie formalne i nieformalne, materiały dla uczniów i materiały źródłowe dla nauczycieli. W połowie 2015 roku, moduły wymienione poniżej będą dostępne w językach, w których zostały opracowane. Jesienią 2015 roku, moduły zostaną udostępnione w różnych językach, w tym w języku angielskim. Wszystkie moduły zostaną opublikowane i będą dostępne na portalu SCIENTIX.

 • Zdrowe starzenie się (Holandia) 
  W ramach tego modułu, nauczyciele biologii, chemii i fizyki będą współpracować z naukowcami z Centrum Badań nad Węglowodanami (the Carbohydrate Competence Center) w celu opracowania materiałów dydaktycznych związanych z jednym z prowadzonych przez centrum projektów badawczych. Celem modułu jest wyjaśnienie, w jaki sposób naukowcy współpracują z przedstawicielami przemysłu w procesie wdrażania nauk podstawowych do produkcji produktów spożywczych związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia.
 • Genomika i oceanografia (Portugalia)
  Rozszerzenie szelfu kontynentalnego w celu przedłużenia portugalskiej jurysdykcji poza obszar Azorów i posiadania prawa do korzystania z naturalnych zasobów morskich do 350 mil od wybrzeża. W przypadku zatwierdzenia, obszar morski podlegający portugalskiej jurysdykcji ulegnie podwojeniu – od 1,8 mln km2 obecnie do 3.6 mln km2, co w przybliżeniu jest równoważne obszarowi całej Unii Europejskiej. Szelf kontynentalny jest źródłem wielu zasobów naturalnych, zarówno żywych jak i nieożywionych, dlatego też wiele istotnych kwestii wymaga w tej sprawie rozpatrzenia.
 • Oceanografia i zmiany klimatyczne (Niemcy) 
  Moduł ten skupia się na współczesnych metodach i podejściach wykorzystywanych w dziedzinie badań oceanograficznych. Poprzez połączenie bloków chemicznych, fizycznych i biologicznych, moduł stwarza interdyscyplinarne podejście do tematu. Dyskutowane będą różne kwestie związane z RRI zarówno w skali globalnej jak i lokalnej.
 • Zmiany klimatyczne (Finlandia)
  Zmiany klimatyczne mogą mieć istotny wpływ na kwestie środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i etyczne na całym świecie. Nauki o atmosferze dążą do zrozumienia zjawisk i czynników wpływających na globalne ocieplenie i omawiają kwestie aktywnej debaty publicznej.
 • Trwałość i zrównoważenie energii odnawialnej (Izrael) 
  Zarówno w środowisku akademickim jak i przemysłowym rośnie świadomość tego, że kwestie związane z energią i środowiskiem są niezwykle istotne i pilne oraz wymagają globalnego podejścia. Wiele skutków globalnych jest napędzanych przez dwa czynniki: ciągły wzrost liczby ludności oraz rosnące zapotrzebowanie na energię, zarówno ze strony krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Jeśli dodamy do tego różne kwestie związane z ochroną środowiska, które są z kolei nieodłącznie związane z funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa, prowadzi to do dążenia do uzyskania nowych nośników energii i magazynów energii poprzez zrównoważone i trwałe technologie. Jednocześnie, zarówno powyższe kwestie jak i rosnące zapotrzebowanie energetyczne jeszcze raz wskazują na konieczność przyspieszenia wdrażania bardziej wydajnych technologii na skalę światową. Skupienie się na innowacyjnych badaniach i produktach, mających przynosić społeczne i środowiskowe korzyści jest pierwszym aspektem poruszanym przez Sutcliffe’a (2011) w obszarze kwestii związanych z RRI.
 • Nanomateriały (Rumunia)
  Moduł jest zorientowany na temat nanomateriałów, które mogą być wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, począwszy od sektora energii odnawialnej, a skończywszy na renowacji muzealnej. Nanomateriały są rozumiane bardzo szeroko, zarówno z punktu widzenia makroskopowego (jako materiał), jak i z punktu widzenia ich nano-struktury – atom po atomie, cząsteczka po cząsteczce. W szczególności, powiązane z nanomateriałami zjawiska, jak i typowe wykorzystanie tego rodzaju materiałów (włącznie z ich zastosowaniem w życiu codziennym) może być łatwo przedstawione i włączone do procesu kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Moduł będzie wzbogacony o zastosowanie nanomateriałów w nanobiotechnologii, szczególnie w kwestiach terapeutycznych, jak również o nanosensory dedykowane do przetwarzania żywności, bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa biologicznego. 
 • Nanotechnologia (Turcja)
  Moduł nanotechnologia będzie obejmował podstawowe pojęcia i wielkie idee nauki w nanoskali, najnowsze postępy w dziedzinie zastosowań nanotechnologii w naukach o zdrowiu oraz jej aspekty społeczne i etyczne z perspektywy odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji. Moduł będzie oparty o wykorzystanie metody nauczania przez odkrywanie.
 • Zastosowanie nanotechnologii (Grecja)
  Jednostka opiera się na jednym z aspektów modułu poświęconemu nanoskali: „właściwości zależne od rozmiaru” i skupia się na rozwoju nanomateriałów: np. dla zastosowań służących do wykrywania substancji, optycznych, fotowoltaicznych, optoelektronicznych, elektronicznych, fotokatalitycznych i biomedycznych wraz z ich wpływem na wiele obszarów rozwoju społecznego i technologicznego w odniesieniu do odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji.
 • Nanomateriały i nanotechologia (Włochy) 
  Począwszy od zastosowań nanotechnologii, celem modułu jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie znaczenia nauki w codziennym życiu i promowanie potrzeby posiadania wiedzy chemicznej i fizycznej w celu zrozumienia wykorzystania i zastosowania nanonauki i nanotechnologii. Częścią modułu będą też problemy etyczne związane z rozwojem nanotechnologii, jak również historia teorii atomowych i cząsteczkowych, co pozwoli uczniom na lepsze zrozumienie „nanoświata”.
 • Nanotechnologia (kataliza) (Polska)
  Moduł ten skupia się na właściwościach zależnych od skali nanokryształów i materiałów nanoporowatych wraz z ich zastosowaniem w procesach katalitycznych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Podstawowe pojęcia nanonauki, nanotechnologii i katalizy zostaną wprowadzone metodą nauczania przez odkrywanie i zilustrowane przykładami wyników obecnie prowadzonych badań oraz najnowszymi aplikacjami praktycznymi. Zostanie również omówiony potencjał nanotechnologii w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, jak również środowiskowe i zdrowotne zagrożenia związane z powszechnym wykorzystaniem nanomateriałów.

W przypadku pytań związanych z poszczególnymi modułami, prosimy o kontakt odpowiedniego partnera z kraju, w którym dany moduł był rozwijany.