Από το 2010 στο επίκεντρο του πλαισίου Επιστήμη στην Κοινωνία της ΕΕ βρίσκεται η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία. Η Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία ζητά μια στενή συνεργασία μεταξύ της έρευνας και της κοινωνίας. Μία από τις πρώτες απαιτήσεις για ένα τέτοιο πλαίσιο είναι η επαφή μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων. Στο πρόγραμμα IRRESISTIBLE αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σχέση έρευνας και κοινωνίας μεταξύ των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές του σχολείου και τους δασκάλους τους ως ενδιάμεσους. 

Η Hilary Sutcliffe ορίζει στην έκθεσή της για την υπεύθυνη έρευνα και την καινοτομία (Sutcliffe, 2011) μια σειρά από πτυχές της RRI:

  • Εμπλοκή: κοινή συμμετοχή των ερευνητών, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας 
  • Ισότητα των φύλων: αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού της κοινωνίας 
  • Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: δημιουργική εκπαίδευση για την προώθηση των μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας 
  • Ηθική: συμπεριλαμβάνει την κοινωνική σημασία και την αποδοχή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας 
  • Ανοικτή πρόσβαση: δωρεάν, με απευθείας διαδικτυακή πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας 
  • Διακυβέρνηση: η ευθύνη των φορέων χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη  αρμονικών μοντέλων για την RRI 

Τα θέματα αυτά θα διαπραγματευτούν σε όλες τις δέκα διδακτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα.

 

Sutcliffe, H. (2011). A report on responsible research and innovation. Brussels: Matter.